Đề cương ôn thi giữa học kì 2 tiếng anh 8 mới nhất

0
15128
on-thi-giua-ki-2-tieng-anh-8

Các em học sinh khối 8 thân mến, HOCMAI xin gửi tới các em bài viết Đề cương ôn thi giữa học kì 2 tiếng anh 8. Những kiến thức và bài tập ôn luyện cần thiết cho kỳ thi đều được HOCMAI biên soạn kĩ lưỡng trong bài viết. Các em tham khảo nhé!

A. TỪ VỰNG ÔN THI GIỮA HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 8

UNIT 7: POLLUTION

Từ vựng Phân loại Phiên âm Định nghĩa
acid rain n /æsɪd reɪn/ mưa axit
advertising billboard n /ˈædvətaɪzɪŋ ˈbɪlbɔːd/ biển quảng cáo
affect v /əˈfekt/ gây ảnh hưởng
air pollution n /eər pəˈluːʃn/ ô nhiễm không khí
aquatic adj /əˈkwætɪk/ sống ở dưới nước
atmosphere n /ˈætməsfɪər/ bầu không khí
behavior n /bɪˈheɪvjər/ hành vi
believe v /bɪˈliːv/ tin tưởng
birth defect n /bɜːθ ˈdiːfekt/ khuyết tật bẩm sinh
blood pressure n /blʌd ˈpreʃər/ huyết áp
breathing problem n /ˈbriːðɪŋ ˈprɒbləm/ vấn đề thở
change v /tʃeɪndʒ/ thay đổi, chuyển hóa, biến đổi
chemical adj /ˈkemɪkəl/ thuộc hóa học, thuộc về hóa học, có tính hóa học
come up with v /kʌm ʌp wɪð/ nghĩ ra
complain v /kəmˈpleɪn/ phàn nàn
contain v /kənˈteɪn/ chứa đựng
contaminant n /kənˈtæmɪnənt/ chất gây ô nhiễm
continue v /kənˈtɪnjuː/ tiếp tục
decrease v /dɪˈkriːs/ làm giảm
dirty adj /ˈdɜːti/ bẩn thỉu
discharge v, n /dɪsˈtʃɑːdʒ/ sự dỡ hàng, sự tháo hàng, sự tháo ra, sự dỡ tháo
disease n /dɪˈziːz/ bệnh tật
dramatic adj /drəˈmætɪk/ nghiêm trọng
dump v /dʌmp/ đổ, vứt bỏ
dust n /dʌst/ bụi
earth’s surface n /ɜːθ ˈsɜːfɪs/ bề mặt trái đất
environmental adj /ɪnˌvaɪrənˈmentəl/ thuộc môi trường
expose v /ɪkˈspəʊz/ tiếp xúc
factory n /ˈfæktəri/ nhà máy
float v /fləʊt/ nổi
fume n /fjuːm/ khói thải
gas n /ɡæs/ khí, dầu xăng
give presentation v /ɡɪv prezənˈteɪʃən/ thuyết trình
global warming n /ˈɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ sự nóng lên toàn cầu
ground water n /ɡraʊnd ˈwɔːtər/ nước ngầm
harmful adj /ˈhɑːmfəl/ có hại
hearing loss n /ˈhɪərɪŋ lɒs/ sự mất khả năng nghe
herbicide n /ˈhɜːbɪsaɪd/ thuốc diệt cỏ
home village n /həʊm ˈvɪlɪdʒ/ quê nhà
household n, adj /ˈhaʊshəʊld/ hộ gia đình, thuộc hộ gia đình, thuộc gia đình
illustrate v /ˈɪləstreɪt/ minh họa
industrial adj /ɪnˈdʌstriəl/ thuộc về công nghiệp
issue n /ˈɪʃuː/ vấn đề
land/soil pollution n /lænd/sɔɪl pəˈluːʃən/ ô nhiễm đất
lead to v /lɪːd tuː/ dẫn tới
light pollution n /laɪt pəˈluːʃən/ ô nhiễm ánh sáng
litter v /lɪtər/ xả rác, rác
noise pollution n /nɔɪz pəˈluːʃən/ ô nhiễm tiếng ồn
occur v /əˈkɜːr/ xảy ra
ocean n /ˈəʊʃən/ đại dương
pattern n /ˈpætən/ kiểu mẫu, gương mẫu
poison n /ˈpɔɪzən/ chất độc
poisonous adj /ˈpɔɪzənəs/ có độc, nhiễm độc
polluted adj /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
pollution n /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm
radioactive pollution n /reɪdiəʊˈæktɪv pəˈluːʃən / ô nhiễm phóng xạ
recycle v /riːˈsaɪkl/ tái chế
reduction n /rɪˈdʌkʃən/ sự rút gọn, sự giảm
renewable adj /rɪˈnjuːəbl/ làm mới được, có thể làm mới, có thể tái sinh, tái sinh được
river n /rɪvər/ dòng sông
rubbish n /ˈrʌbɪʃ/ rác thải
serious adj /ˈsɪəriəs/ nghiêm trọng
sneeze v /sniːz/ hắt hơi
spill v /spɪl/ làm tràn, làm đổ
stream n /ˈstriːm/ dòng suối
thermal pollution n /ˈθɜːməl pəˈluːʃən/ ô nhiễm nhiệt
throw v /θrəʊ/ ném, vứt
tiny species n /ˈtaɪni ˈspiːʃiːz/ những sinh vật nhỏ
untidy adj /ʌn ˈtaɪdi/ lôi thôi, lếch thếch
vehicle n /ˈviːɪkl/ phương tiện giao thông
visual pollution n /ˈvɪʒuəl pəˈluːʃən/ ô nhiễm tầm nhìn
waste n /weɪst/ chắt thải
water pollution n /ˈwɔːtər pəˈluːʃən/ ô nhiễm nước
weed n /wiːd/ cỏ dại

UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Từ mới Phân loại Phiên âm Định nghĩa
absolutely adv /æbsəˈluːtli/ hoàn toàn, tuyệt đối
accent n /ˈæksent/ âm, giọng điệu
amazing adj /əˈmeɪzɪŋ/ làm kinh ngạc
appealing adj /əˈpiːlɪŋ/ cuốn hút, cảm động
arctic circle n /ˈɑːktɪk ˈsɜːkl/ vòng cực
Arctic Ocean n /ˈɑːktɪk ˈəʊʃən/ Bắc Băng Dương
art centre n /ɑːt ˈsentər/ trung tâm nghệ thuật
attraction n /əˈtrækʃən/ sự thu hút
brigade n /brɪˈɡeɪd/ lữ đoàn
capital n /ˈkæpɪtəl/ thủ đô
cattle station n /ˈkætl ˈsteɪʃən/ trại gia súc
century n /ˈsentʃəri/ thế kỷ
competition n /kɒmpəˈtɪʃən/ cuộc thi
country n /ˈkʌntri/ đất nước, quốc gia
debate v /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận
diverse adj /daɪˈvɜːs/ khác nhau, đa dạng
endless adj /ˈendləs/ vô tận
entertainment n /entəˈteɪnmənt/ sự giải trí
excursion n /ɪkˈskɜːʃn/ cuộc đi chơi, tham quan
exhibition n /eksɪˈbɪʃn/ cuộc triển lãm
freedom n /ˈfriːdəm/ sự tự do
garment n /ˈɡɑːmənt/ áo quần
ghost n /ɡəʊst/ con ma
haunt v, n /hɔːnt/ ám ảnh, ma ám
icon n /ˈaɪkɒn/ biểu tượng
illustrate v /ˈɪləstreɪt/ minh họa
international adj /ɪntəˈnæʃənəl/ quốc tế
journalism n /ˈdʒɜːnəlɪzəm/ nghề báo, báo chí
kangaroo n /kæŋɡəˈruː/ con chuột túi
koala n /kəʊˈɑːlə/ con gấu koala
loch n /lɒk/ hồ
look forward to v /lʊk ˈfɔːwəd tʊ/ mong đợi
march v, n /mɑːtʃ/ hành quân, diễu hành, cuộc diễu hành
monument n /ˈmɒnjʊmənt/ đài tưởng niệm
mother tongue n /ˈmʌðər tʌŋ/ ngôn ngữ mẹ đẻ
native adj /ˈneɪtɪv/ thuộc bản xứ
north pole n /nɔːθ pəʊl/ Bắc Cực
official language n /əˈfɪʃəl ˈlæŋɡwɪdʒ/ ngôn ngữ chính thức
Pacific Ocean n /pəˈsɪfɪk ˈəʊʃən/ Thái Bình Dương
parade n /pəˈreɪd/ cuộc diễu hành
perhaps adv /pəˈhæps/ có lẽ
practise v /ˈpræktɪs/ thực hành, luyện tập
puzzle n /ˈpʌzl/ câu đố
raincoat n /ˈreɪnkəʊt/ áo mưa
scenic adj /ˈsiːnɪk/ thuộc quang cảnh đẹp
schedule n /ˈʃedjuːl/ lịch trình, lộ trình
spectacular adj /spekˈtækjələr/ đẹp, ngoạn mục

UNIT 9: NATURAL DISASTERS

Từ mới Phân loại Phiên âm Định nghĩa
accurate adj /ˈækjʊrət/ chính xác
against pre /əˈɡenst/ chống lại
aid v /eɪd/ hỗ trợ, trợ giúp
area n /ˈeəriə/ vùng, khu vực
awful adj /ˈɔːfəl/ kinh khủng
basement n /ˈbeɪsmənt/ hầm, tầng hầm
bury v /ˈberi/ chôn vùi
climate change n /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ biến đổi khí hậu
collapse v /kəˈlæps/ sụp đổ
common adj /ˈkɒmən/ thông thường
debris n /ˈdebriː/ mảnh vụn
destroy v /dɪˈstrɔɪ/ phá hủy
destructive adj /dɪˈstrʌktɪv/ có sức tàn phá lớn, có sức hủy diệt
disaster b /dɪˈzɑːstər thảm họa
drought n /draʊt/ hạn hán
earthquake n /ˈɜːθkweɪk/ động đất
emergency n /ɪˈmɜːdʒənsi/ sự khẩn cấp
emergency supply kit n /ɪˈmɜːdʒənsi səˈplaɪ kɪt/ bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp
equipment n /ɪˈkwɪpmənt/ dụng cụ
erupt v /ɪˈrʌpt/ phun trào
eruption n /ɪˈrʌpʃən/ sự phun trào
essential adj /ɪˈsenʃəl/ cần thiết
evacuate v /ɪˈvækjueɪt/ sơ tán, rút lui
evacuation n /ɪˈvækjueɪʃən/ sự sơ tán
extensive adj /ɪkˈstensɪv/ mở rộng
familiar adj /fəˈmɪliər/ quen thuộc
flood n /flʌd/ lũ lụt
global warming n /ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/ sự nóng lên toàn cầu
guideline n /ˈɡaɪdlaɪn/ hướng dẫn
happen v /ˈhæpən/ xảy ra
homeless adj /ˈhəʊmləs/ vô gia cư
in charge phr /ɪn tʃɑːdʒ/ chịu trách nhiệm
include v /ɪnˈkluːd/ gồm
injured adj /ˈɪndʒəd/ bị thương
injury n /ˈɪndʒəri/ vết thương
knowledge n /ˈnɒlɪdʒ/ kiến thức
manage v /ˈmænɪdʒ/ quản lý, xoay xở
medical supply n /ˈmedɪkəl səˈplaɪ/ thuốc men, đồ dùng, dụng cụ y tế
mudslide n /ˈmʌdslaɪd/ lũ bùn
organise v /ˈɔːɡənaɪz/ tổ chức
powerful adj /ˈpaʊəfəl/ mạnh mẽ
predict v /prɪˈdɪkt/ tiên đoán, dự báo
prepare v /prɪˈpeər/ chuẩn bị
property n /ˈprɒpəti/ tài sản
radio station n /ˈreɪdiəʊ/ đài phát thanh
rage v, n /reɪdʒ/ nổi cơn thịnh nộ, cơn tức giận, sự giận dữ
rain-free adj /reɪn-friː/ không có mưa
raise money v /reɪz ˈmʌni / quyên góp tiền
report v, n /rɪˈpɔːt/ báo cáo
rescue v, n /ˈreskjuː/ cứu hộ, giải cứu
resident n /ˈrezɪdənt/ cư dân
respect v /rɪˈspekt/ tôn trọng
route n /ruːt/ con đường
scatter v /ˈskætər/ rắc, vung vãi
severe adj /sɪˈvɪər/ nghiêm trọng, khốc liệt
shake v /ʃeɪk/ lắc, rung
shelter n ˈʃeltər/ chỗ ở, nơi trú ẩn
strike v /straɪk/ đánh, tấn công
survivor n /səˈvaɪvər/ người sống sót
technology n /tekˈnɒlədʒi/ công nghệ
temporary adj /ˈtempərəri/ tạm bợ, tạm thời
terrible adj /ˈterəbl/ khủng khiếp
tornado n /tɔːˈneɪdəʊ/ cơn lốc xoáy
trap v, n /træp/ bẫy, cái bẫy
tropical storm n /ˈtrɒpɪkəl stɔːm/ bão nhiệt đới
tsunami n /tsuːˈnɑːmi/ sóng thần
typhoon n /taɪˈfuːn/ cơn lốc xoáy
victim n /ˈvɪktɪm/ nạn nhân
violent adj /ˈvaɪələnt/ dữ dội
volcanic adj /vɒlˈkænɪk/ thuộc núi lửa
weather bureau n /ˈweðər ˈbjʊərəʊ/ Sở khí tượng, phòng dự báo thời tiết
wind n /wɪnd/ cơn gió
wreak havoc v /riːk ˈhævək/ phá hủy

 

B. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 8 – PHẦN NGỮ PHÁP

I. Ngữ pháp tiếng anh lớp 8 Unit 7: Pollution

1. Conditional sentences type 1 (Câu điều kiện loại 1).

1.1. Form

IF CLAUSE (Mệnh đề If) MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)
Simple Present – [Thì hiện tại đơn]

If + S + V (s/es)

Simple Future – [Thì tương lai đơn]

S + will/ won’t (will not) + V (nguyên – infinitive)

S+ must/can/ might/ may + V (nguyên – infinitive)

Eg 1. If I have a huge amount of money, I will buy their cute house.

(Nếu tôi có thật nhiều tiền, tôi sẽ mua lại ngôi nhà đáng yêu của họ).

Eg 2. If you want to pass this midterm exam, you must study much harder.

(Nếu bạn muốn thi qua bài kiểm tra giữa kỳ, bạn phải học hành thật chăm chỉ hơn nữa).

Eg 3. If she doesn’t want to get fat, She must eat more fruits.

(Nếu cô ấy không muốn bị béo phì thì cô ấy nên ăn nhiều hoa quả hơn).

1.2. Usage

– Câu điều kiện loại một là câu điều kiện diễn tả/bộc lộ tình trạng có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

Eg:

If you learn hard enough, you will pass my exam. Nếu em học chăm chỉ đầy đủ, thì em sẽ đỗ bài thi của tôi.

– Ở trong câu điều kiện loại một, thì hiện tại đơn đặt ở trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được đặt ở trong mệnh đề chính.

Eg:

If the factory continues dumping poison into the pond, all the fish, turtles and other aquatic animals and plants will die.

Nếu nhà máy còn tiếp tục thải chất độc xuống dưới ao, thì tất cả loài cá, rùa và những động thực vật dưới nước sẽ chết.

Chú ý Thì hiện tại đơn có thể được sử dụng ở trong mệnh đề chính để bộc lộ/ diễn tả một điều kiện đúng.

2. Conditional sentences type 2. (Câu điều kiện loại 2)

2.1. Form.

IF CLAUSE (Câu mệnh đề If) MAIN CLAUSE (Phận mệnh đề chính)
If +S + V-ed/2

If + S + were

S + would/ might/ could + V (nguyên infinitive)
S + couldn’t/ wouldn’t +V (nguyên infinitive)

Eg 1. If I became a rich woman, I would spend all my time traveling with my dog.

Nếu tôi trở thành một người phụ nữ giàu có, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để đi du lịch với em chó của tôi.

2.2. Usage

– Câu điều kiện loại 2 là một câu điều kiện không có thật, thường sử dụng để nói lên ý tưởng, tưởng tượng của người nói. (Điều kiện không thể xảy ra, không có thật ở hiện tại hoặc ở tương lai).

If I were you, I would buy that very expensive bike.

Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ mua chiếc xe đạp đắt đỏ đó.

Chú ý Ở trong mệnh đề không có thật ở hiện tại, chúng ta có thể sử dụng từ “were” thay cho “was” ở trong tất cả các ngôi của mệnh đề If.

Eg. If I were you, I would study English harder than ever.

Nếu tôi là bạn, tôi chắc chắn sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn bao giờ hết.

II. Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 8: English speaking countries

1. The Present Simple (Thì Hiện tại đơn)

1.1. Form. (Cấu trúc)

a) Positive (Câu Khẳng định)

I / We / You / They + V( nguyên mẫu)
He / She / It + V (s/es)

Eg. I go to school on foot almost every day.

My great  grandfather often watches TV at 8 p.m.

b) Negative (Câu Phủ định)

I / We / You / They don’t (do not)+ V (bare – nguyên mẫu)
He/ She / It doesn’t (does not) + V (bare – nguyên mẫu)

Eg: I don’t go to my mom’s house on Sundays.

He doesn’t play video games on Saturdays.

c) Question (Câu nghi vấn)

Do I / We / They / You + V (bare – nguyên mẫu)
Does He/ It / She + V (bare – nguyên mẫu)

Eg: Do you go to your fathers’ house every day ?

Does he play football with his gang every afternoon?

1.2. Usage (Cách dùng)

– Thì hiện tại đơn diễn tả/biểu đạt thói quen hằng ngày.

Eg He gets up at 5 o’clock in the morning.

-Thì hiện tại đơn diễn tả/biểu đạt một sự việc hiển nhiên hoặc một sự thật hiển nhiên.

Eg We have two children.

-Thì hiện tại đơn diễn tả/ biểu đạt một sự việc xảy ra ở trong tương lai theo một  thời gian biểu hoặc lịch trình.

Eg The plane takes off at 2.00 tomorrow morning.

+ Những trạng từ đi kèm cùng với thì hiện tại đơn:

Every day / second / week / hour / minute / month…..(Hằng ngày / giây / tuần / giờ / phút /  tháng…)

Always : luôn luôn

Usually : thường xuyên

Often : thường

Sometimes : thỉnh thoảng

Seldom : hiếm khi

Never : không bao giờ

NOTE (CHÚ Ý)

Những động từ tận cùng là: ch , sh, o, s , x, z , thì ta thêm “es”

Eg: go → goes

watch → watches

wash → washes

fix → fixes

– Những động từ ở tận cùng là “y” mà đằng trước là một nguyên âm (o , u, e , a, i) ta sẽ giữ nguyên “y” rồi thêm “s”.

Eg: play plays

say → says

– Những động từ ở tận cùng là “y” mà ở đằng trước là một phụ âm thì ta đổi “y” thành “i” rồi thêm “es”

Eg: study → studies

fly → flies

2. The Present Continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)

2.1. Form (Cấu trúc)

a) Câu khẳng định

I + am + V-ing
He / It / She + is + V-ing
We / They / You + are + V-ing

Eg: I am learning economic Spanish at the moment.

He is playing football with my gang’s member now.

We are listening to your music at this time.

b) Câu phủ định

I + am + not + V-ing
He / It / She + is + not + V-ing
We / They / You + are + not + V-ing

Eg: I am not learning economic Spanish at the moment.

He is not playing football with my gang’s member  now.

c) Câu nghi vấn.

Am + I + V-ing
Is + He / It / She + V-ing
Are + We / They / You + V-ing

Eg:

Are you learning economic Spanish at the moment?

Is He playing football with his gang’s member now ?

2.2. Usage. (Cách dùng)

-Thì hiện tại tiếp diễn sử dụng để diễn tả một hành động đang diễn ra/xảy ra ở thời điểm nói ở trong hiện tại.

Eg. She is talking to her managers about that master plan.

– Thì hiện tại tiếp diễn để đề cập đến những thói quen xấu làm phiền/gây khó chịu cho người khác, thường thì đi cùng trạng từ “always“ hoặc là “constantly”.

Eg. She is always leaving her dirty socks on the bed.

– Thì hiện tại tiếp diễn sử dụng để diễn tả những tình huống vẫn đang thay đổi.

Eg. Her sons are getting better day by day.

-Thì hiện tại tiếp diễn nhằm diễn tả một kế hoạch, dự định chắc chắn sẽ xảy ra ở trong tương lai (thường thì đi cùng với trạng từ chỉ thời gian ở trong tương lai).

Eg. I am studying economic Spanish next summer.

Những trạng từ đi kèm với thì hiện tại tiếp diễn.

Now : bây giờ

At the moment : ngay lúc này, ngay bây giờ

At this time : vào (ngay) lúc này

Today : hôm nay

Be quiet : Hãy yên lặng

Listen : Nghe này

3. The Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

3.1. Form (Cấu trúc)

a) Câu khẳng định

I /You/ They / We + have + Ved / Vpp
She / He / It + has + Ved /Vpp

Eg I have already lived in Thanh Hoa city since 1967

He has bought two new cars for weeks.

b) Câu phủ định

I /You/ They / We + have + not + Ved / Vpp
She / He / It + has + not + Ved /Vpp

Eg I haven’t lived in Thanh Hoa city since 1987

He hasn’t bought a new car for 2 weeks.

c) Câu nghi vấn

Have + I /You/ They / We + Ved / Vpp
Has + She / He / It + Ved /Vpp

Eg Have you ever been to Hoang Dao Thuy district?

Has Ban gone to Sam Son beach?

3.2. Usage (Cách dùng).

– Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả sự việc xảy ra ở trong quá khứ và còn kéo dài đến hiện tại.

Eg I have learnt economic English for 15 years.

She has lived here since 2016

– Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả sự việc vừa mới xảy ra nhưng không đề cập đến phần thời gian ,thường sử dụng với những từ như “ just”, “already” hay “yet”.

Eg: She has just come.

They haven’t arrived yet.

-Thì hiện tại hoàn thành là để nói về những sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó thì vẫn còn ảnh hưởng cho đến hiện tại.

Eg He has just washed his new red car, so it looks very clean at the moment.

-Thì hiện tại hoàn thành dùng khi ta nói về trải nghiệm hoặc kinh nghiệm, thường đi kèm với từ ever hoặc never.

Eg Have you ever been to Hoang Dao Thuy district?

I have never seen those movies before.

Những trạng từ để chỉ thời gian đi kèm cùng với thì hiện tại hoàn thành:

Ever : bao giờ

Never : không bao giờ

So far : cho đến bây giờ / cho đến nay

Serveral times : trong vài lần, vài lần rồi

Just : vừa mới

Already : rồi

Yet : chưa

4. The present simple for future. (Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai)

4.1. Form. (Cấu trúc)

a) Positive (Câu Khẳng định)

I / We / You / They + V( nguyên mẫu)
He / She / It + V (s/es)

Eg: I go to school almost every day.

My fathers often watches TV at 6 p.m

b) Negative (Câu Phủ định)

I / We / You / They don’t (do not) + V (bare – nguyên mẫu)
He/ She / It doesn’t (does not) + V (bare – nguyên mẫu)

Eg I don’t go to my school on Sundays.

He doesn’t play games with us on Saturdays.

c) Question (Câu nghi vấn)

Do I / We / You / They + V (bare – nguyên mẫu)
Does He/ She / It + V (bare – nguyên mẫu)

Eg Do you go to your school every day?

Does he play football with us every afternoon?

4.2. Usage (Cách dùng)

– Thì hiện tại đơn để diễn tả thói quen lặp lại hằng ngày.

Eg He gets up at 4 o’clock in the morning.

-Thì hiện tại đơn để diễn tả sự việc hoặc sự thật hiển nhiên.

Eg We have three children.

Ngoài cách dùng như trên, thì hiện tại đơn còn có thể mang ý nghĩa tương lai khi nói về sự việc theo một thời gian biểu, một lịch trình, một chương trình cụ thể… và trong đó có các trạng từ chỉ thời gian cụ thể..

Eg The plane takes off at 5.00 tomorrow morning.

III. Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 9: Natural disaster

1. Câu bị động – Passive voice

1.1. Những bước chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.

– Xác định S, O, V ở trong câu chủ động.

– Xác định thì động từ.

– Đem O ở trong câu chủ động biến thành S ở trong câu bị động, đem S ở trong câu chủ động làm O ở trong câu bị động

– Lấy V chính ở trong câu chủ động để đổi thành P2/ed rồi thêm “be” thích hợp trước P2/ed

– Đặt “by” trước O ở trong câu bị động

1.2. Động từ trong câu chủ động và bị động:

Tenses Active Passive
Simple present Lan cleans the garden every morning. The garden is cleaned by Lan every morning.
Simple past Nam broke the windows. The windows were broken by Nam.
Present continuous The pupil is not doing those exercises. Those exercises are not being done by the pupil.
Past continuous Her mother was cooking ramen at 6 yesterday. Ramen was being cooked by her mother at 6 yesterday.
Present perfect The secretary has just read my report. My report has just been read by the secretary.
Past perfect The mailman had found the keys before 8 yesterday. The keys had been found by the mailman before 8 yesterday.
Simple future Mr. Pink will not teach our class. Our class will not be taught by Mr. Pink.
Future perfect The students will have written many essays. Many essays will have been written by the students.
Modal verbs The students must do these exercises in class. These exercises must be done in class by the students.

2. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect

2.1. Cấu trúc (form)

2.2. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành (Usage)

Thì quá khứ hoàn thành sử dụng để diễn tả một hành động/sự việc đã xảy ra ở trước một hành động khác hoặc một thời điểm khác ở trong quá khứ:

We had had a light dinner when she arrived.

Khi cô ấy vừa đến thì chúng tôi đã ăn xong bữa ăn tối nhẹ nhàng.

2.3. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành (signals)

Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past…

C. BÀI TẬP ÔN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 8

I. Bài tập trắc nghiệm ôn thi học kì 2 tiếng anh 8

Exercise 1: Choose the best answer. (A,B, C or D)

1) I like ______________back in my home village on the next holiday.

A) comes

B) come

C) came

D) coming

2) If the factory ________________dumping poison into the pond, all the fish, turtles and other aquatic animals will die.

A) continues

B) to continue

C) continued

D) will continue

3) Water ________________ in the lake has made plants and fish die.

A) pollution

B) pollute

C) polluted

D) polluting

4) Mick and Nick like ______________back Mick’s home village on the next holiday.

A) comes

B) come

C) came

D) coming

5) If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A) die

B) to die

C) dead

D) will die

6) Water pollution is the ________________ in the lake that has made the fish die.

A) contaminating

B) contaminate

C) contaminated

D) contamination

7) If we ______________water carefully, more and more people will have fresh water to drink.

A) will use

B) would use

C) using

D) use

8) If the factory continues dumping poison ________________ the pond, all the fish and other aquatic plants, animals will die.\

A) into

B) to

C) about

D) in

Đáp án: Choose the best answer. (A,B, C or D)

1 – D; 2 – A; 3 – A; 4 – D; 5 – D; 6 – D; 7 – D; 8 – A

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

English is the _________ (1) language of the Philippines. English-medium education _________ (2) in the Philippines since 1901 after the arrival of some 540 US teachers. English was also chosen for magazines and newspapers, literary writing and the media.

The latest results from a recent survey has suggested that about 65% of the _________ (3) of the Philippines has the ability to understand written and spoken English with 48% people stating that they can write standard English. The economy is based on English, and successful  managers and workers are fluent in English. _________ (4) schools know that their _________ (5) must be fluent in English to get successful.

Question 1: A. interesting    B. official    C. popular    D. polluted

Question 2: A. has begun    B. begin C. beginning    D. to begin

Question 3: A. pollution B. popularity C. population    D. prospect

Question 4: A. Any B. Many    C. Much    D. A lot

Question 5: A. students B. cleaners C. guards D. teachers

Đáp án:

1 2 3 4 5
B A C B A

 

Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

The Kiwi is found living only in New Zealand. It is a very strange bird because of the fact that it cannot fly. The kiwi has the same size as a chicken. It has no tail or wings. It does not even have any feathers like other birds.

A kiwi likes many trees around it. It sleeps during the day since the sunlight hurts its eyes. It can smell things through its nose. It is the only bird in the world that can smell things. The kiwi’s eggs are really big.

There are only a few kiwis in New Zealand now. New Zealanders want to save their kiwis. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called ‘Kiwis’.

Question 1: Where does Kiwi live?

A) in England

B) in the USA

C) in New Zealand

D) in Philippines

Question 2: Can kiwis fly?

A) No they can’t

B) Yes, they can

Question 3: Why does kiwi sleep during the day?

A) It love sleeping

B) It is hungry

C) It hates daylight

D) The sunlight hurts its eyes.

Question 4: How are the kiwi’s eggs?

A) small

B) fragile

C) thick

D) big

Question 5: What are people from New Zealand sometimes called?

A) Zombies

B) monies

C) cookies

D) kiwis

Đáp án:

1 2 3 4 5
C A D D D

II. Bài tập tự luận ôn thi học kì 2 tiếng anh 8

Ex 1: Rewrite the sentences with the same meanings using the following suggestions

 1. Shall my daughter stay here?

Do you mind if _____________________________________________________

 1. Our father bought another car yesterday.

A car _________________________________________________________

 1. ” Are you a manager?”. Duc asked me.

Nam asked me if ________________________________________________

 1. Has anyone asked them for their opinions?

Have _________________________________________________________

 1. Old car tires are recycled to make sandals and shoes.

People ______________________________________________

Đáp án:

 1. Shall my daughter stay here ?

Do you mind if ____________my daughter stay here______

 1. Our father bought another car yesterday.

Another car ________was bought yesterday by our father.________

 1. ” Are you a manager?”. Duc asked me.

Duc asked me if ____I were a manager.____

 1. Has anyone asked them for their opinions?

Have ______them been asked for their opinions?________

 1. Old car tires are recycled to make sandals and shoes.

People ___recycle old car tires to make sandals and shoes.__________

Ex 2: Read the text below and answer the questions

Phuong and Hanh met each other eleven years ago when they were both fifteen years old. They met each other in a morning English class when they had a grammar lesson. Hanh didn’t understand some words, so she asked Phuong for help and then they became close friends. They were together nearly everyday. They left school 3 years later.

Then Hanh went to the university but Phuong didn’t. She married a rich and powerful businessman and had three children. Hanh continued to study for 5 years because she wanted to become a great teacher. She had a lot of new friends but Phuong is still one of her most close friends. Now Hanh is married and has twin babies. She lives near Phuong, so they meet everyday. They often go for a walk in the park and talk about past things.

* Questions:

 1. How old were Phuong and Hanh when they met each other?

………………………………………………………………………………………………….

 1. Where did they meet each other?

………………………………………………………………………………………………….

 1. Did Phuong go to university?

………………………………………………………………………………………………….

 1. Why did Hanh continue to study for 5 years?

………………………………………………………………………………………………….

 1. Are Hanh and Phuong close friends?

………………………………………………………………………………………………….

 1. Do you have any close friends?

………………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

6. They were both fifteen years old.

7. They met each other in a morning English class.

8. No, she didn’t.

9. Because she wanted to become a great teacher.

10. Yes, they are.

11. Ss’ answers.

Ex 3: Write a story, using these following suggested words

 1. Last week/ my class/ have/memory/ remember.
 2. On/weekend/ we/ decide/ visit/Huong Pagoda.
 3. When/ we/get there,/it/start/rain/heavy.
 4. We/had/wait/ 6 hours/ before/rain/stop.
 5. Everyone/ be/ really/hungry/ we/ have/lunch.
 6. After lunch/ we/ begin/visit/ pagoda.
 7. Unfortunately/it/ begin/rain/ heavy/again.

Đáp án:

 1. Last week, my class had a memory to remember.
 2. On the weekend, we decided to visit Huong Pagoda.
 3. When we got there, it started to rain heavily.
 4. We had to wait for 6 hours before the rain stopped.
 5. Everyone was really hungry, so we had lunch.
 6. After lunch we began to visit Huong pagoda.
 7. Unfortunately, it began to rain heavily again.
 8. When the rain stopped, it was already 5pm.
 9. Everybody got really cold and wet.
 10. Finally we decided to leave the pagoda and went home.

D. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 8


 

Bài viết tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết Đề cương Ôn thi giữa học kì 2 tiếng anh 8. Mới là kì thi giữa kì nên kiến thức vẫn chưa nhiều, các em hãy chú ý chăm chỉ ôn luyện và học thuộc từ giờ để tránh bị dồn kiến thức cho kỳ thi cuối kỳ nhé. HOCMAI chúc các em đạt được điểm số thật cao nhé!