Tiếng Anh 9 – Tổng hợp kiến thức

0
2752

Với mục đích giúp các em học sinh nâng cao và nắm vững kiến thức tiếng Anh lớp 9, HOCMAI tổng hợp và hệ thống lại chi tiết danh sách các bài và chuyên mục Tiếng Anh 9 thuộc Học kì I và Học kì II theo chuẩn SGK Tiếng Anh 9 theo chương trình mới một cách ngắn gọn và đầy đủ kiến thức nhất. HOCMAI hy vọng với bài viết này sẽ là cuốn sổ tay kiến thức đắc lực hỗ trợ các em trong quá trình học tập, ôn tập các kiến thức thuộc chương trình Tiếng Anh 9.

I. Hệ thống kiến thức Tiếng Anh 9

Chương trình Tiếng Anh 9 Học Kì I

TIẾNG ANH 9 TẬP 1

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local environment Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life
Hệ thống từ vựng Unit 1 Hệ thống từ vựng Unit 2
Phần Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Getting Started (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 1 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 2 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Communication (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 1 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 2 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Looking Back (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Project (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen stress and pressure Tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Life in the past
Hệ thống từ vựng Unit 3 Hệ thống từ vựng Unit 4
Phần Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 1 (Unit 1-2-3)
Phần Language Review (phần 1→7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills Review (phần 1→4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Wonders of Viet Nam Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: VietNam then and now
Hệ thống từ vựng Unit 5 Hệ thống từ vựng Unit 6
Phần Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 2 (Unit 4-5-6)
Language Review (phần 1→6 trang 70-71 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Skills Review (phần 1→4 trang 72-73 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án

 

Chương trình Tiếng Anh 9 Học Kì II

TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 2

Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Recipes and eating habbits Tiếng Anh lớp 9 Unit 8: Tourism
Hệ thống từ vựng Unit 7 Hệ thống từ vựng Unit 8
Phần Getting Started (phần 1-4 trang 6-7-8 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Getting Started (phần 1-4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 10-11 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Communication (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Communication (phần 1-3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 1 (phần 1-4 trang 14 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 1 (phần 1-4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 2 (phần 1-5 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 2 (phần 1-5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Looking Back (phần 1-6 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Looking Back (phần 1-6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Project (phần 1-3 trang 17 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Project (phần 1-3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: English in the world Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Space travel
Hệ thống từ vựng Unit 9 Hệ thống từ vựng Unit 10
Phần Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Getting Started (phần 1-3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Communication (phần 1-4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 3 (Unit 7-8-9)
Phần Language Review (phần 1→7 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills Review (phần 1→4 trang 44-45 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 11: Changing roles in society Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: My future career
Hệ thống từ vựng Unit 11 Hệ thống từ vựng Unit 12
Phần Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Getting Started (phần 1-3 trang 70-71-72 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 73-74 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 75-76 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Communication (phần 1-3 trang 77 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 1 (phần 1-5 trang 78 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Skills 2 (phần 1-5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Looking Back (phần 1-6 trang 80-81 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) Phần Project (phần 1-2 trang 81 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 4 (Unit 10-11-12)
Phần Language Review (phần 1→7 trang 82-83 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Phần Skills Review (phần 1→4 trang 84-85 SGK Tiếng Anh 9 mới)

 

II. Phương pháp học tiếng Anh 9 hiệu quả 

Để có thể thành thạo kiến thức tiếng Anh nói chung hay tiếng Anh 9 nói riêng, các em học sinh cần đầu tư thời gian cũng như thiết kế cho mình lộ trình và thời gian biểu học một cách cụ thể nhất. HOCMAI sẽ tư vấn cho các em một số phương pháp học Tiếng Anh 9 hiệu quả được rất nhiều bạn học sinh đã áp dụng và đạt kết quả cao.

Tự xây dựng thời gian biểu khoa học phù hợp

Với sự đa dạng cũng như mức độ khó ngày càng tăng của chương trình học của tiếng Anh lớp 9, một số em học sinh chắc chắn khó nắm bắt và theo kịp chương trình học nếu không xây dựng cho mình một thời gian biểu học tiếng Anh khoa học và phù hợp nhất.

Tầm quan trọng của việc xây dựng thời gian biểu là sẽ giúp các em có thể sắp xếp thời gian học tiếng Anh sao cho hợp lý và chủ động nhất trong việc học. Bên cạnh đó khi xây dựng thời gian biểu hợp lý sẽ giúp các em tránh được tình trạng dồn quá nhiều thời gian cho một môn cụ thể thiếu thời gian cho các môn học quan trọng khác.

Tham khảo các nguồn tài liệu học tiếng Anh trực tuyến

Nếu kết hợp được giữa cách học tiếng Anh truyền thống trên lớp với tham khảo thêm các nguồn tài liệu học online sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hơn cũng như có thể học hỏi thêm được rất nhiều phương pháp học và nhớ kiến thức hay mà không được học được trên ghế nhà trường.

Tuy nhiên, mặt trái của phương pháp này là dễ khiến các em học sinh bị mất tập trung do sự ảnh hưởng của mạng xã hội, các phương thức giải trí khác trên Internet. Chính vì vậy, hãy phân chia thời gian sử dụng một cách hợp lý để tránh những trường hợp trên.

Phát triển đồng đều và toàn diện cả 4 kĩ năng

Hiện nay, hầu hết các em học sinh dành nhiều thời gian trong việc chú trọng vào kỹ năng đọc và viết mà bỏ qua 2 kỹ năng quan trọng còn lại là nghe và nói. Hãy giành thời gian nhất định cho 2 kỹ năng nghe và nói mỗi ngày sẽ giúp các em có khả năng ghi nhớ và và từng bước cải thiện phản xạ tiếng Anh cho bản thân.

Hãy hiểu đơn giản 2 kỹ năng đọc và viết sẽ giúp các em nắm vững và chắc kiến thức trọng tâm thì 2 kỹ năng còn lại là nghe và nói sẽ là cách để các em học sinh ghi nhớ từ tốt nhất và điều quan trọng là cách phát âm từ vựng trong từng trương hợp cụ thể.

Tạo cuốn sổ tay từ vựng riêng cho bản thân

Thói quen ghi chép những từ mới vào cuốn sổ tay sẽ giúp các em không chỉ giúp các em nhớ lâu mà đây không khác gì một cuốn sách ôn tập kiến thức khi cần. Bên cạnh đó, cuốn sổ tay còn là một đồ vật rất hữu ích khi có thể mang đi mọi lúc, mọi nơi khi để trong cặp sách nên các em có thể học từ mới hoặc ôn lại kiến thức bất cứ khi nào.

Có rất nhiều cách thức phân loại từ vựng trong sổ tay như:

  • Phân loại từ vựng theo alphabet (sắp xếp từ A-Z)
  • Phân loại từ vựng theo alphabet kết hợp với loại từ (danh từ, động từ, tính từ + alphabet)
  • Phân loại từ vựng theo từng chủ để nhất định

…..

Trên đây là bài tổng hợp toàn bộ kiến thức tiếp anh trong chương trình Tiếng Anh 9 hy vọng bài viết sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em dễ dàng tìm kiếm cũng như tóm tắt kiến thức chuẩn bị cho các kì thi trong tương lai.